Informácie o spracovanı́ osobných ú dajov

1.
Spoločnost ZEBRA STUDIO s.r.o., sídlom Somolického 1874/62, 039 01 TurčianskeTeplice, zapísaná v obchodnom registri Obchodný register Okresného súdu Žilina,oddiel: Sro, vložka č. 71493/L, IČO: 52 158 349, spracúva v zmysle nariadeniaEurópského parlamentu a Rady č. 2016/679 (Všeobecného nariadenia o ochrane údajov,ďalej len „Nariadenie“) pri uzavretí objednávky so zákazníkmi nasledujúceosobné údaje:
a.
V prípade jednotlivca:
Meno, priezvisko;
E-mailovú adresu;
Telefónne číslo;
Adresu (dodaciu, fakturačnú);
b.
V prípade spoločnosti:
Meno, priezvisko;
Názov spoločnosti;
E-mailovú adresu;
Telefónne číslo;
Adresu sídla.
c.
V prípade spoločnosti:
IP adresu, z ktorej bol urobený dopyt (len po dobu 3 rokov)
súbory cookies na účel:
Merania návštevnosti webových stránok a vytvárania štatistíktýkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webovýchstránkach;
Fungovania webových stránok.
Môžete sa tiež pozrieť na podrobné informácie o cookies, ktoré na našich webovýchstránkach používame v súlade s platnými právnymi predpismi, a to na účel poskytnutiaplnenia zo zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia aobranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je zavyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľazmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu.Vyššie uvedené spracovanie je umožnené na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia –spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.
2.
Spoločnosť ZEBRA STUDIO s.r.o. poskytne vaše údaje tretím stranám len v miere,ktorá je nevyhnutná pre plnenie zmluvy alebo zákonných povinností. Týmito tretími stranami sú:
a.
poskytovateľ e-mailového a / alebo analytického softvéru (napr. GoogleAnalytics, Mailgun)
b.
výdajné miesta, ak si zákazník zvolí túto možnosť dodania
c.
poskytovatelia poštových služieb (napr. Slovenská pošta, GLS)
d.
spoločnosti na vymáhanie pohľadávok, právni a daňoví poradcovia
e.
poskytovatelia SMS služieb (napr. SMSbrána)
f.
poskytovatelia IT služieb
g.
prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských služieb, softvéru alebo aplikácií,ktoré však nie sú v súčasnej dobe spoločnosťou ZEBRA STUDIO s.r.o.používané.
ZEBRA STUDIO s.r.o. si v týchto kategóriách vyhradzuje právo poveriť ďalšietretie osoby.Všetky tretie strany sú zaviazané tak, že:
h.
Každá tretia strana môže používať údaje len v rámci účelu, na ktorý údajeobdržala.
i.
Žiadna tretia strana nemôže používať údaje pre svoje vlastné účely.
S výnimkou niektorých z vyššie spomenutých poskytovateľov neposkytujeme žiadneosobné dáta do tretích krajín.

Zaviedli sme vhodné a primerané záruky, aby sme zabezpečili, že prenos dát dopríslušnej tretej krajiny bude bezpečný a v súlade s právnymi predpismi o ochraneosobných údajov.

Spoločnosť ZEBRA STUDIO s.r.o. v zásade zasiela osobné údaje len do krajín,v ktorých je platné rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti ochrany. V prípadeSpojených štátov amerických musia príjemcovia dát predovšetkým spĺňať podmienkyprogramu Privacy Shield. Ak tomu tak nie je, prenos dát sa riadi Štandardnýmizmluvnými doložkami v zmysle článku 46 ods. 2 písm. c) GDPR, ktoré vypracovalaEurópska komisia.

Na požiadanie vám zašleme kópiu týchto záruk, ak spracovávame alebo smespracovávali vaše osobné dáta v týchto tretích krajinách.
3.
Na emailovú adresu (prípadne telefónne číslo) vám budú v prípade uzavretiaobjednávky, kde spoločnosť ZEBRA STUDIO s.r.o. vystupuje v pozícii predávajúceho,zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje § 62 ods. 3 zákona č.351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, ak ho neodmietnete. Tieto oznámeniasa môžu týkať len podobného tovaru a je možné ich kedykoľvek jednoduchýmspôsobom – zaslaním listu, e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení –odhlásiť. E-mailová adresa bude na tento účel predávajúcim spracovávaná po dobu3 rokov od vášho posledného nákupu.
4.
Vždy, keď vstúpite na webovú stránku, stránka automaticky uloží takzvaný server logfile. Tento súbor obsahuje základné informácie o prevádzke stránky. Tieto dáta súvyužívané výhradne na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky stránky a prezlepšovanie našej ponuky.

Jedná sa o náš oprávnený záujem, ktorý obstojí testu vyvažovania záujmov oboch strán aje v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Všetky takto spracované údaje budúvymazané najneskôr 30 dní od ukončenia poslednej návštevy webovej stránky.
5.
Vezmite prosíme na vedomie, že máte právo podľa Nariadenia kedykoľvek vyžadovať:
a.
prístup ku svojim osobným údajom,
b.
požadovať od spoločnosti informáciu, aké vaše osobné údaje spracúva,požadovať kópiu týchto údajov,
c.
opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnychosobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
d.
požadovať od predávajúceho odstránenie osobných údajov – predávajúciodstránenie vykoná, pokiaľ to nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi aoprávnenými záujmami predávajúceho,
e.
obmedzenie spracovania osobných údajov,
f.
prenosnosť osobných údajov,
g.
v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovanímosobných údajov obrátiť sa na spoločnosť ZEBRA STUDIO s.r.o. alebo na Úradna ochranu osobných údajov, prípadne na súd.
Decorative icon shape